សូមអរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេល។ ចម្លើយរបស់អ្នកពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ការកែលម្អការងារផ្តល់សេវារបស់ អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញ។ សូមជ្រើសរើសវាយតម្លៃការផ្តល់សេវាទៅតាមចំណុចសំខាន់ៗដូចខាងក្រោមដោយ លេខ១ (អន់) ទៅលេខ៤ (ល្អបំផុត)។
ក. កន្លែង Check-in
) ការស្វាគមន៍ និងភាពរួសរាយរាក់ទាក់របស់បុគ្គលិក
(ល្អបំផុត)
(ល្អ)
(អន់)
(អន់ណាស់)
N/A
) ការយកចិត្តទុកដាក់ និងភាពរហ័សរហួន
(ល្អបំផុត)
(ល្អ)
(អន់)
(អន់ណាស់)
N/A
) ការរៀបចំខ្លួនរបស់បុគ្គលិក (ឯកសណ្ឋានត្រឹមត្រូវ)
(ល្អបំផុត)
(ល្អ)
(អន់)
(អន់ណាស់)
N/A
) មន្ដ្រីមានជំនាញច្បាស់លាស់
(ល្អបំផុត)
(ល្អ)
(អន់)
(អន់ណាស់)
N/A
ខ. អន្ដោប្រវេសន៍
) ការស្វាគមន៍ និងភាពរួសរាយរាក់ទាក់របស់មន្ត្រី
(ល្អបំផុត)
(ល្អ)
(អន់)
(អន់ណាស់)
N/A
) ការយកចិត្តទុកដាក់ និងភាពរហ័សរហួន
(ល្អបំផុត)
(ល្អ)
(អន់)
(អន់ណាស់)
N/A
) ការរៀបចំខ្លួនរបស់មន្ដ្រី (ឯកសណ្ឋានត្រឹមត្រូវ)
(ល្អបំផុត)
(ល្អ)
(អន់)
(អន់ណាស់)
N/A
) ឆ្លើយតបករណីមានបញ្ហា
(ល្អបំផុត)
(ល្អ)
(អន់)
(អន់ណាស់)
N/A
) សុច្ចរិតភាពរបស់មន្ដ្រី
(ល្អបំផុត)
(ល្អ)
(អន់)
(អន់ណាស់)
N/A
គ. កន្លែងពិនិត្យឥវ៉ាន់យួរដៃ និងរាងកាយ (X-Ray)
) ការស្វាគមន៍ និងភាពរួសរាយរាក់ទាក់របស់បុគ្គលិក
(ល្អបំផុត)
(ល្អ)
(អន់)
(អន់ណាស់)
N/A
) ការយកចិត្តទុកដាក់ និងភាពរហ័សរហួន
(ល្អបំផុត)
(ល្អ)
(អន់)
(អន់ណាស់)
N/A
) ការរៀបចំខ្លួនរបស់បុគ្គលិក (ឯកសណ្ឋានត្រឹមត្រូវ)
(ល្អបំផុត)
(ល្អ)
(អន់)
(អន់ណាស់)
N/A
) ភាពរហ័សក្នុងការត្រួតពិនិត្យឥវ៉ាន់
(ល្អបំផុត)
(ល្អ)
(អន់)
(អន់ណាស់)
N/A
ឃ. មន្ត្រីគយ
) ការស្វាគមន៍ និងភាពរួសរាយរាក់ទាក់របស់បុគ្គលិក
(ល្អបំផុត)
(ល្អ)
(អន់)
(អន់ណាស់)
N/A
) ការយកចិត្តទុកដាក់ និងភាពរហ័សរហួន
(ល្អបំផុត)
(ល្អ)
(អន់)
(អន់ណាស់)
N/A
) ការរៀបចំខ្លួនរបស់បុគ្គលិក (ឯកសណ្ឋានត្រឹមត្រូវ)
(ល្អបំផុត)
(ល្អ)
(អន់)
(អន់ណាស់)
N/A
) ភាពរហ័សក្នុងការត្រួតពិនិត្យឥវ៉ាន់/មនុស្ស
(ល្អបំផុត)
(ល្អ)
(អន់)
(អន់ណាស់)
N/A
) មន្ដ្រីមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈច្បាស់លាស់ក្នុងពេលបំពេញការងារ
(ល្អបំផុត)
(ល្អ)
(អន់)
(អន់ណាស់)
N/A
) ភាពស្មុគស្មាញក្នុងការត្រួតពិនិត្យឥវ៉ាន់
(ល្អបំផុត)
(ល្អ)
(អន់)
(អន់ណាស់)
N/A
) ឆ្លើយតបករណីមានបញ្ហា
(ល្អបំផុត)
(ល្អ)
(អន់)
(អន់ណាស់)
N/A
ង. ចត្តាឡីសក្ដិ
) ការស្វាគមន៍ និងភាពរួសរាយរាក់ទាក់របស់មន្ត្រី
(ល្អបំផុត)
(ល្អ)
(អន់)
(អន់ណាស់)
N/A
) ការយកចិត្តទុកដាក់ និងភាពរហ័សរហួន
(ល្អបំផុត)
(ល្អ)
(អន់)
(អន់ណាស់)
N/A
) ការរៀបចំខ្លួនរបស់មន្ដ្រី (ឯកសណ្ឋានត្រឹមត្រូវ)
(ល្អបំផុត)
(ល្អ)
(អន់)
(អន់ណាស់)
N/A
) ឆ្លើយតបករណីមានបញ្ហា
(ល្អបំផុត)
(ល្អ)
(អន់)
(អន់ណាស់)
N/A
) មន្ដ្រីមានជំនាញច្បាស់លាស់
(ល្អបំផុត)
(ល្អ)
(អន់)
(អន់ណាស់)
N/A
ច. ព័ត៌មានអំពីអ្នក (ចាំបាច់បំពេញ)
) ភេទ
) អាយុ
) ប្រទេស
) ខេត្ត/ក្រុង (សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា)
) កំរិតសិក្សាខ្ពស់បំផុតរបស់អ្នក
) មុខរបរ
) មតិ (បើមាន)