សូមអរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេល។ ចម្លើយរបស់អ្នកពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ការកែលម្អការងារផ្តល់សេវារបស់ ក្រុងច្បារមន។ សូមជ្រើសរើសវាយតម្លៃការផ្តល់សេវាទៅតាមចំណុចសំខាន់ៗដូចខាងក្រោមដោយ លេខ១ (អន់) ទៅលេខ៤ (ល្អបំផុត)។
ក. ប្រភេទសេវាកម្ម(ចាំបាច់ត្រូវជ្រើសរើស)
) ប្រភេទសេវាកម្ម
ខ. ចរិតលក្ខណៈរបស់មន្រ្ដីបម្រើសេវាសាធារណៈ (នៅជួរមុខ)
) ការស្វាគមន៍ និងភាពរួសរាយរាក់ទាក់របស់មន្ត្រី
(ល្អបំផុត)
(ល្អ)
(អន់)
(អន់ណាស់)
N/A
) ការយកចិត្តទុកដាក់របស់មន្ត្រី
(ល្អបំផុត)
(ល្អ)
(អន់)
(អន់ណាស់)
N/A
) ភាពរហ័សរហួនរបស់មន្ដ្រី
(ល្អបំផុត)
(ល្អ)
(អន់)
(អន់ណាស់)
N/A
) ការរៀបចំខ្លួនប្រាណរបស់មន្ត្រី (ឯកសណ្ឋាន, កាតសំគាល់....)
(ល្អបំផុត)
(ល្អ)
(អន់)
(អន់ណាស់)
N/A
) ភាពទុកចិត្តបាន និងសុច្ចរិតភាពរបស់មន្ត្រី
(ល្អបំផុត)
(ល្អ)
(អន់)
(អន់ណាស់)
N/A
) សមត្ថភាពបំពេញការងាររបស់មន្ត្រី
(ល្អបំផុត)
(ល្អ)
(អន់)
(អន់ណាស់)
N/A
) ទំនួលខុសត្រូវរបស់មន្ត្រីក្នុងការបំពេញការងារ
(ល្អបំផុត)
(ល្អ)
(អន់)
(អន់ណាស់)
N/A
គ. ទីតាំង និងទីកន្លែងបម្រើសេវាសាធារណៈ
) ភាពស្អាត សោភ័ណភាព និងការរៀបចំទីកន្លែង (មានសញ្ញាសម្គាល់ និងងាយស្វែងរកផ្នែកដែលខ្ញុំចង់រក)
(ល្អបំផុត)
(ល្អ)
(អន់)
(អន់ណាស់)
N/A
) បរិក្ខារទ្រទ្រង់ (មានកន្លែងអង្គុយរង់ចាំ មានកន្លែងឈរតម្រង់ជួរ ខិតបណ្ណព័ត៌មាន ។ល។)
(ល្អបំផុត)
(ល្អ)
(អន់)
(អន់ណាស់)
N/A
) បិទផ្សាយព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងសេវាសាធារណៈ (ប្រភេទសេវា នីតិវិធី កម្រៃសេវាសាធារណៈ)
(ល្អបំផុត)
(ល្អ)
(អន់)
(អន់ណាស់)
N/A
ឃ. ការស្នើសុំ និងការផ្ដល់សេវាសាធារណៈ
) ឯកសារ និងទម្រង់បែបបទស្នើសុំសេវាសាធារណៈងាយស្វែងរក
(ល្អបំផុត)
(ល្អ)
(អន់)
(អន់ណាស់)
N/A
) រយៈពេលទទួលគឺស្របតាមការកំណត់ក្នុងច្បាប់ជាធរមាន
(ល្អបំផុត)
(ល្អ)
(អន់)
(អន់ណាស់)
N/A
) នីតិវិធីស្នើសុំសេវាសាធារណៈមានលក្ខណៈងាយស្រួល
(ល្អបំផុត)
(ល្អ)
(អន់)
(អន់ណាស់)
N/A
ង. ការឆ្លើយតប និងដោះស្រាយបណ្តឹង ឬកង្វល់របស់ខ្ញុំ
) ភាពងាយស្រួលសម្រាប់ឱ្យធ្វើបណ្តឹង ឬកង្វល់របស់ខ្ញុំ
(ល្អបំផុត)
(ល្អ)
(អន់)
(អន់ណាស់)
N/A
) បញ្ហា ឬបណ្តឹងរបស់ខ្ញុំត្រូវបានឆ្លើយតបទាន់ពេលវេលា
(ល្អបំផុត)
(ល្អ)
(អន់)
(អន់ណាស់)
N/A
ច. ព័ត៌មានអំពីអ្នក (ចាំបាច់បំពេញ)
) ភេទ
) អាយុ
) មុខរបរ
) មតិ (បើមាន)