សូមអរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេល។ ចម្លើយរបស់អ្នកពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ការកែលម្អការងារផ្តល់សេវារបស់ Complain។ សូមជ្រើសរើសវាយតម្លៃការផ្តល់សេវាទៅតាមចំណុចសំខាន់ៗដូចខាងក្រោមដោយ លេខ១ (អន់) ទៅលេខ៤ (ល្អបំផុត)។
ក. ចំណេះដឹង និង ជំនាញ
) ភាសាស្ទាត់ជំនាញ និងការនិយាយ
(ល្អបំផុត)
(ល្អ)
(អន់)
(អន់ណាស់)
N/A
) ចំណេះដឹងជំនាញ
(ល្អបំផុត)
(ល្អ)
(អន់)
(អន់ណាស់)
N/A
) ជំនាញគ្រប់គ្រងដំណើរកម្សាន្ត
(ល្អបំផុត)
(ល្អ)
(អន់)
(អន់ណាស់)
N/A
) ការគ្រប់គ្រងពេលវេលា
(ល្អបំផុត)
(ល្អ)
(អន់)
(អន់ណាស់)
N/A
ខ. សេវាកម្ម និង បុគ្គលិកលក្ខណៈ
) រូបរាង និង បោរីភាព
(ល្អបំផុត)
(ល្អ)
(អន់)
(អន់ណាស់)
N/A
) ការយល់ដឹងលើតម្រូវការភ្ញៀវ
(ល្អបំផុត)
(ល្អ)
(អន់)
(អន់ណាស់)
N/A
) ភាពស្មោះត្រង់
(ល្អបំផុត)
(ល្អ)
(អន់)
(អន់ណាស់)
N/A
) ពិធីការ
(ល្អបំផុត)
(ល្អ)
(អន់)
(អន់ណាស់)
N/A
គ. វិជ្ជាជីវៈ
) ឯកសណ្ឋាន និង ភាពស្អាត
(ល្អបំផុត)
(ល្អ)
(អន់)
(អន់ណាស់)
N/A
) លក្ខណៈវិជ្ជាជីវៈ
(ល្អបំផុត)
(ល្អ)
(អន់)
(អន់ណាស់)
N/A
ឃ. ព័ត៌មានអំពីអ្នក (ចាំបាច់បំពេញ)
) ភេទ
) អាយុ
) មុខរបរ
) មតិ (បើមាន)