សូមអរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេល។ ចម្លើយរបស់អ្នកពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ការកែលម្អការងារផ្តល់សេវារបស់ ​សណ្ឋាគារ ក្លាស់ស៊ី និង ស្ប៉ា។ សូមជ្រើសរើសវាយតម្លៃការផ្តល់សេវាទៅតាមចំណុចសំខាន់ៗដូចខាងក្រោមដោយ លេខ១ (អន់) ទៅលេខ៤ (ល្អបំផុត)។
ក. ភាពស្អាត និងអនាម័យ
) មានភាពស្អាត សណ្តាប់ធ្នាប់ និងអនាម័យល្អនៅក្នុង និងក្រៅទីតាំង
(ល្អបំផុត)
(ល្អ)
(អន់)
(អន់ណាស់)
N/A
) មានការសម្អាតជាប្រចាំ
(ល្អបំផុត)
(ល្អ)
(អន់)
(អន់ណាស់)
N/A
) ភាពស្អាតនៃបង្គន់អនាម័យ
(ល្អបំផុត)
(ល្អ)
(អន់)
(អន់ណាស់)
N/A
) មានកន្លែងដាក់សំរាម និងធុងសំរាមគ្រប់គ្រាន់
(ល្អបំផុត)
(ល្អ)
(អន់)
(អន់ណាស់)
N/A
ខ. សេវាកម្ម និងតម្លៃ
) ការផ្ដល់សេវាកម្មរហ័សទាន់ចិត្ត
(ល្អបំផុត)
(ល្អ)
(អន់)
(អន់ណាស់)
N/A
) ការផ្ដល់សេវាកម្មប្រកបដោយភាពរួសរាយរាក់ទាក់
(ល្អបំផុត)
(ល្អ)
(អន់)
(អន់ណាស់)
N/A
) ការផ្ដល់សេវាកម្មប្រកបដោយតម្លាភាព និងការទទួលខុសត្រូវ
(ល្អបំផុត)
(ល្អ)
(អន់)
(អន់ណាស់)
N/A
) មានការកំណត់តម្លៃសេវាកម្ម ឬផលិតផលនីមួយៗ ឱ្យបានច្បាស់លាស់
(ល្អបំផុត)
(ល្អ)
(អន់)
(អន់ណាស់)
N/A
គ. បុគ្គលិក
) ការរៀបចំខ្លួនប្រាណរបស់បុគ្គលិក (ឯកសណ្ឋាណ សក់ ក្រចកដៃ ក្លិនខ្លួន ក្លិនមាត់)
(ល្អបំផុត)
(ល្អ)
(អន់)
(អន់ណាស់)
N/A
) បុគ្គលិកមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈពិតប្រាកដ និងចំណេះដឹង ភាសាបរទេសគ្រប់គ្រាន់
(ល្អបំផុត)
(ល្អ)
(អន់)
(អន់ណាស់)
N/A
ឃ. ព័ត៌មានអំពីអ្នក (ចាំបាច់បំពេញ)
) ភេទ
) អាយុ
) ប្រទេស
) ខេត្ត/ក្រុង (សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា)
) កំរិតសិក្សាខ្ពស់បំផុតរបស់អ្នក
) មុខរបរ
) មតិ (បើមាន)