ขอบคุณที่สละเวลาอันมีค่าของทุกๆท่านฯ คำตอบของคุณคืเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับการปรับปรุงบริการงานของ Siem Reap International Airport ฯ โปรดเลือกการประเมินคะแนนของการให้บริการตามจุดต่อไปนี้ เลข๑ (แย่) ถึงเลข๔ (ดีมาก)
1. เคาน์เตอร์เช็คอิน
1) การต้อนรับ และ ความยิ้มแย้มแจ่มใสของพนักงาน
(ดีมาก)
(ดี)
(แย่)
(แย่ที่สุด)
N/A
2) ความสนใจ และ ความรวดเร็ว
(ดีมาก)
(ดี)
(แย่)
(แย่ที่สุด)
N/A
3) ลักษณะแต่งตัวของพนักงานชุดที่เหมาะสม
(ดีมาก)
(ดี)
(แย่)
(แย่ที่สุด)
N/A
4) พนักงานมีคุณภาพระดับมืออาชีพ
(ดีมาก)
(ดี)
(แย่)
(แย่ที่สุด)
N/A
2. ด่านตรวจคนเข้าเมือง
1) การต้อนรับ และ การดูแลของเจ้าหน้าที่
(ดีมาก)
(ดี)
(แย่)
(แย่ที่สุด)
N/A
2) ความสนใจ และ ความรวดเร็ว
(ดีมาก)
(ดี)
(แย่)
(แย่ที่สุด)
N/A
3) ลักษณะแต่งตัวของเจ้าหน้าที่ชุดที่เหมาะสม
(ดีมาก)
(ดี)
(แย่)
(แย่ที่สุด)
N/A
4) การตอบสนองในกรณีที่เกิดปัญหา
(ดีมาก)
(ดี)
(แย่)
(แย่ที่สุด)
N/A
5) ความสมบูรณ์การซื่อสัตย์ของข้าราชการ
(ดีมาก)
(ดี)
(แย่)
(แย่ที่สุด)
N/A
3. จุดตรวจสอบสัมภาระ และ ร่างกาย (X-RAY)
1) การต้อนรับ และ ความยิ้มแย้มแจ่มใสของพนักงาน
(ดีมาก)
(ดี)
(แย่)
(แย่ที่สุด)
N/A
2) ความสนใจ และ ความรวดเร็ว
(ดีมาก)
(ดี)
(แย่)
(แย่ที่สุด)
N/A
3) ลักษณะแต่งตัวของพนักงานชุดที่เหมาะสม
(ดีมาก)
(ดี)
(แย่)
(แย่ที่สุด)
N/A
4) ความรวดเร็วในการตรวจสอบสัมภาระ
(ดีมาก)
(ดี)
(แย่)
(แย่ที่สุด)
N/A
4. เจ้าหน้าที่ศุลกากร
1) การต้อนรับ และ ความยิ้มแย้มแจ่มใสเจ้าหน้าที่
(ดีมาก)
(ดี)
(แย่)
(แย่ที่สุด)
N/A
2) ความสนใจ และ ความรวดเร็ว
(ดีมาก)
(ดี)
(แย่)
(แย่ที่สุด)
N/A
3) ลักษณะแต่งตัวของเจ้าหน้าที่ชุดที่เหมาะสม
(ดีมาก)
(ดี)
(แย่)
(แย่ที่สุด)
N/A
4) ความรวดเร็วในการตรวจสอบสัมภาระ/การตรวจสอบคน
(ดีมาก)
(ดี)
(แย่)
(แย่ที่สุด)
N/A
5) เจ้าหน้าที่มีคุณภาพเป็นมืออาชีพในการทำงาน
(ดีมาก)
(ดี)
(แย่)
(แย่ที่สุด)
N/A
6) ความซับซ้อนในการตรวจสอบสัมภาระ
(ดีมาก)
(ดี)
(แย่)
(แย่ที่สุด)
N/A
7) การตอบสนองในกรณีที่เกิดปัญหา
(ดีมาก)
(ดี)
(แย่)
(แย่ที่สุด)
N/A
5. ด่านกักกัน
1) การต้อนรับ และ ความยิ้มแย้มแจ่มใสของเจ้าหน้าที่
(ดีมาก)
(ดี)
(แย่)
(แย่ที่สุด)
N/A
2) ความสนใจ และ ความรวดเร็ว
(ดีมาก)
(ดี)
(แย่)
(แย่ที่สุด)
N/A
3) ลักษณะแต่งตัวของเจ้าหน้าที่ชุดที่เหมาะสม
(ดีมาก)
(ดี)
(แย่)
(แย่ที่สุด)
N/A
4) การตอบสนองในกรณีที่เกิดปัญหา
(ดีมาก)
(ดี)
(แย่)
(แย่ที่สุด)
N/A
5) เจ้าหน้าที่มีคุณภาพเป็นมืออาชีพในการทำงาน
(ดีมาก)
(ดี)
(แย่)
(แย่ที่สุด)
N/A
6. ข้อมูลของคุณ (ไม่นับคะแนน)
1) เพศ
2) อายุ
3) ประเทศ
4) จังหวัด / เมือง (สำหรับประเทศกัมพูชา)
5) ระดับการศึกษา
6) การประกอบอาชีพ
7) ความคิดเห็น (ถ้ามี)