ขอบคุณที่สละเวลาอันมีค่าของทุกๆท่านฯ คำตอบของคุณคืเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับการปรับปรุงบริการงานของ Service ฯ โปรดเลือกการประเมินคะแนนของการให้บริการตามจุดต่อไปนี้ เลข๑ (แย่) ถึงเลข๔ (ดีมาก)
1. ความรู้ และ ทักษะ
1) ความชำนาญด้านภาษา และ การพูด
(ดีมาก)
(ดี)
(แย่)
(แย่ที่สุด)
N/A
2) ความรู้ ทักษะ
(ดีมาก)
(ดี)
(แย่)
(แย่ที่สุด)
N/A
3) ทักษะการจัดการการท่องเที่ยว
(ดีมาก)
(ดี)
(แย่)
(แย่ที่สุด)
N/A
4) การจัดการเวลา
(ดีมาก)
(ดี)
(แย่)
(แย่ที่สุด)
N/A
2. การให้บริการ และ คุณลักษณะส่วนบุคคล
1) ลักษณะรูปร่าง และมารยาท
(ดีมาก)
(ดี)
(แย่)
(แย่ที่สุด)
N/A
2) ความรู้ ด้านการจัดการความต้องการของลูกทัวร์
(ดีมาก)
(ดี)
(แย่)
(แย่ที่สุด)
N/A
3) ความซื้อสัตย์
(ดีมาก)
(ดี)
(แย่)
(แย่ที่สุด)
N/A
4) พิธีการ
(ดีมาก)
(ดี)
(แย่)
(แย่ที่สุด)
N/A
3. วิชาชีพ
1) การแต่งกาย และ ความสะอาด เรียบร้อย
(ดีมาก)
(ดี)
(แย่)
(แย่ที่สุด)
N/A
2) ความถนัดด้านวิชาชีพ
(ดีมาก)
(ดี)
(แย่)
(แย่ที่สุด)
N/A
4. ข้อมูลของคุณ (ไม่นับคะแนน)
1) เพศ
2) อายุ
3) การประกอบอาชีพ
4) ความคิดเห็น (ถ้ามี)