មុទិតាស្ប៉ា
Mudita Spa

ម៉ាស្សា និងស្ប៉ា សៀមរាប

ដឹស្ប៉ា ឡូទុសប្លង្គ
The Spa by LOTUS BLANC

ម៉ាស្សា និងស្ប៉ា សៀមរាប

ស៊ុនណាលី​ន
Sunalin

ម៉ាស្សា និងស្ប៉ា សៀមរាប

បាយ័ន្ត ស្ប៉ា
Bayon Spa

ម៉ាស្សា និងស្ប៉ា សៀមរាប

ចំបីុស្ប៉ាសាខាទី៤
Champei Spa

ម៉ាស្សា និងស្ប៉ា ភ្នំពេញ

ចំប៉ីស្ប៉ា III
Champei Spa

ម៉ាស្សា និងស្ប៉ា ភ្នំពេញ

U & ME SPA
U & ME SPA

ម៉ាស្សា និងស្ប៉ា ភ្នំពេញ

សុខៈស៉្បា រីវើសាយ
Sokkhak Spa - Riverside

ម៉ាស្សា និងស្ប៉ា សៀមរាប

សុខៈស្ប៉ា
Sokkhak Spa

ម៉ាស្សា និងស្ប៉ា សៀមរាប

តារា ស្ប៉ា
TARA SPA

ម៉ាស្សា និងស្ប៉ា សៀមរាប

រៀលស្ប៉ាខេមបូឌា
Real Spa Cambodia

ម៉ាស្សា និងស្ប៉ា សៀមរាប
No Data Found