មុទិតាស្ប៉ា
Mudita Spa

ម៉ាស្សា និងស្ប៉ា សៀមរាប

ដឹស្ប៉ា ឡូទុសប្លង្គ
The Spa by LOTUS BLANC

ម៉ាស្សា និងស្ប៉ា សៀមរាប

ស៊ុនណាលី​ន
Sunalin

ម៉ាស្សា និងស្ប៉ា សៀមរាប

បាយ័ន្ត ស្ប៉ា
Bayon Spa

ម៉ាស្សា និងស្ប៉ា សៀមរាប

ចំបីុស្ប៉ាសាខាទី៤
Champei Spa

ម៉ាស្សា និងស្ប៉ា ភ្នំពេញ

ចំប៉ីស្ប៉ា III
Champei Spa

ម៉ាស្សា និងស្ប៉ា ភ្នំពេញ
No Data Found