]
២៧ កុម្ភៈ ២០១៧ | ទាញយក | 8256

សូមចុចតំណរភ្ជាប់ខាងក្រោមដើម្បីទាញយក បញ្ចីជ័យលាភី បដិសណ្ឋារកិច្ចល្អក្នុងសេវាសាធារណៈរបស់ក្រុង/ខណ្ឌបេក្ខភាព និងច្រកទ្វាបេក្ខភាព ក្នុងចលនាប្រឡងប្រណាំងទីក្រុងស្អាត - ២០១៧

  • បញ្ចីជ័យលាភី បដិសណ្ឋារកិច្ចល្អក្នុងសេវាសាធារណៈរបស់ក្រុង/ខណ្ឌបេក្ខភាព (ទាញយក)
  • បញ្ចីជ័យលាភី បដិសណ្ឋារកិច្ចល្អក្នុងសេវាសាធារណៈរបស់ច្រកទ្វាបេក្ខភាព (ទាញយក)
ឯកសារ ១ (ទំហំ: 2.36 MB | ទាញយក: 1945)
ឯកសារ ២ (ទំហំ: 12.22 MB | ទាញយក: 1710)
ឯកសារស្រដៀង