បាយ័ន INN
BAYON INN

ផ្ទះសំណាក់ / ផ្ទះភ្ញៀវ កំពង់ឆ្នាំង

ផ្ទះ «នាងពួន»
Neangpuon's Home

ផ្ទះសំណាក់ / ផ្ទះភ្ញៀវ កំពង់ឆ្នាំង

ផ្ទះសំណាក់ ហ្គាឌិន
Garden Guesthouse

ផ្ទះសំណាក់ / ផ្ទះភ្ញៀវ កំពង់ឆ្នាំង

ផ្ទះសំណាក់ បូរីផ្កាយព្រឹិក
BOREY-PHKAY PROEUK GUEST HOUSE

ផ្ទះសំណាក់ / ផ្ទះភ្ញៀវ កំពង់ឆ្នាំង

លីហ៊ូវ៩៩៩
LyHow999

ផ្ទះសំណាក់ / ផ្ទះភ្ញៀវ កំពង់ឆ្នាំង

រិន លក្ខិណា
RIN LEAKHENA

ផ្ទះសំណាក់ / ផ្ទះភ្ញៀវ ស្វាយរៀង

ប៊ិ&អេស​ ហ្គូដ ដេ
B&S Good Day

ផ្ទះសំណាក់ / ផ្ទះភ្ញៀវ ភ្នំពេញ

ផ្ទះសំណាក់ តារាថ្មី
DARA THMEY GUEST HOUSE

ផ្ទះសំណាក់ / ផ្ទះភ្ញៀវ កោះកុង

រិន លក្ខិណា
RIN LEAKHENA

ផ្ទះសំណាក់ / ផ្ទះភ្ញៀវ ស្វាយរៀង

ផ្ទះសំណាក់ ៩៩
99 Guesthouse

ផ្ទះសំណាក់ / ផ្ទះភ្ញៀវ កោះកុង

ផ្ទះសំណាក់ថាន់ តាយ
Than Tay Guest House

ផ្ទះសំណាក់ / ផ្ទះភ្ញៀវ កោះកុង

ផ្ទះសំណាក់រស្មីរតនៈ
Reaksmey Ratanak Guest House

ផ្ទះសំណាក់ / ផ្ទះភ្ញៀវ កោះកុង
No Data Found
បង្ហាញបន្ថែម