]
២៩ មិថុនា ២០១៧ | ទាញយក | 3567

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ចលនាប្រឡងប្រណាំង «បដិសណ្ឋារកិច្ចល្អ» របស់ច្រកទ្វារអន្តរជាតិលើកទី២ ឆ្នាំ២០១៧

ឯកសារ ១ (ទំហំ: 132.13 KB | ទាញយក: 676)
ឯកសារ ២ (ទំហំ: 85.22 KB | ទាញយក: 645)
ឯកសារស្រដៀង