]
២៩ មិថុនា ២០១៧ | ទាញយក | 5705

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ចលនាប្រឡងប្រណាំង «បដិសណ្ឋារកិច្ចល្អ» ក្នុងសេវាសាធារណៈរបស់ក្រុង/ខណ្ឌបេក្ខភាពក្នុងចលនាប្រឡងប្រណាំងទីក្រុងស្អាត លើកទី២ ឆ្នាំ២០១៧

ឯកសារ ១ (ទំហំ: 117.35 KB | ទាញយក: 1195)
ឯកសារ ២ (ទំហំ: 111.03 KB | ទាញយក: 1247)
ឯកសារស្រដៀង