]
១២ មិថុនា ២០១៨ | ទាញយក | 6808

ខាងក្រោមនេះជាឯកសារសម្រាប់ កម្មវិធីសិក្ខាសាលាស្តីពី “បដិសណ្ឋារកិច្ចល្អក្នុងវិស័យទេសចរណ៍” ថ្ងៃទី ១៤-១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ នៅសណ្ឋាគារភ្នំពេញ

  1. សេចក្ដីជូនដំណឹងវិស័យទេសចរណ៍ Download
  2. សជណ វាយតម្លៃបដិសណ្ឋារកិច្ចល្អក្រុងខណ្ឌ Download
  3. សជណ វាយតម្លៃបដិសណ្ឋារកិច្ចល្អច្រកទ្វារ Download
  4. របៀប Scan QR-Code Download
  5. របៀបទាញយក QR-Code Download

វីឌីអូពីរបៀបទាញយក QR-Code

 
" width="300" height="150" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen">

 

របៀបប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធវាយតម្លៃ បដិសណ្ឋារកិច្ចល្អ


របៀបប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធវាយតម្លៃ បដិសណ្ឋារកិច្ចល្អ សម្រាប់សេវាទេសចរណ៍ 


របៀបប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធវាយតម្លៃ បដិសណ្ឋារកិច្ចល្អ សម្រាប់ច្រកទ្វារអន្តរជាតិ

 

ឯកសារ ១ (ទំហំ: 1.48 MB | ទាញយក: 1197)
ឯកសារ ២ (ទំហំ: 2.01 MB | ទាញយក: 1253)
ឯកសារ ៣ (ទំហំ: 1.46 MB | ទាញយក: 1153)
ឯកសារ ៤ (ទំហំ: 1.94 MB | ទាញយក: 1163)
ឯកសារ ៥ (ទំហំ: 673.38 KB | ទាញយក: 1146)
ឯកសារស្រដៀង